Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Deil | 1335 - 1400

Overzicht van 69 actes. (Veel teksten moeten nog nagezien worden.)

10-07-1335. Hendrik van den Werve senior verkoopt den doorgestoken brief nº 423 aan de abdij.
U. p. v. nos Ghiselbertus de Deyle et Wilhelmus de Seps, s. in Deyle, n. f. p. q. c. c. n. Henricus de Werva senior vendidit et o. pro C lb. d. l. e. ut f. p. d. Frederico, preposito monasterii Insule beate Marie, a. o. dicti monasterii, litteram cui hec nostra littera est transfixa et omnia in ea contenta, eo modo ut illic continentur, her. possidenda. Et dictus Henricus de Werva die te littere et omnibus contentis in ea renunciavit promittens etc. dicto d. Frederico preposito a. o. dicti monasterii super littera et omnibus contentis in ea memorata, per annum etc. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXXXV, feria II post festum Translationis beati Martini episcopi.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 429 (Pag. 264)
20-08-1335. Voor Wouter Wautaert ende Ghysbrecht van Deyle, s. in Deyle, verkoopt Peter Cay, voor LX Ib., VII hont lants gheleghen in den ghericht van Deyle in den Uterdijc tusghen die heren van Sunte Marienwerde aen beiden siden; voert I hont ende LXXXII scaften lants in denselven ghericht, gheleghen opt Cortlant, tusghen Ghijsbrecht Hacken van Tule ende tusghen Valken Valkenzoen, aan heren Vrederic, proest van Sunte Marienwerde, ten behoeve der abdij. Borg: Jan Stee.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXXXV, des Sonnendaechs vor Bartholomei Apostoli.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 431 (Pag. 265)
03-01-1336. Voor Ghijsbrecht van Deyl ende Willem van Seps, s. in Deyl, verkoopt Sander Oudscalc, voor XXX Ib. , VIl hont ende XXI scafte lants, die Jans heren Ghijsbrechtssoen van Beesde waren, gheleghen in den g. van Eynspic in ene stat die gheheiten is die Dijcacker, tusghen die heren van Sunte Marien werde an beiden siden, aan den . . abt van Sunte Marienwerde, ten behoeve der abdij. Borg: Aelbrecht Oudscalc, broeder Sanders voerseecht.
Ghegheven i. j. o. H. M CCC XXXVI, swoendaechs na Jaersdach.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 434 (Pag. 267)
03-01-1336. Voor dezelfden [1] verkoopt Olivier, tsheren soen van Asperen, voor LX Ib., II merghen ende IIII hont lants, gheleghen in den g. van Eynspijc int Vorste broec, in ene stat die geheiten is Teylincscamp, tusghen die heren van Sunte Marienwerde ende tusghen een stuc lants dat gheheiten is der kerken lant van Eynspijc, aan den ..abt van Sunte Marienwerde, ten behoeve der abdij.
Ghegheven i. j. o. H. M CCC XXXVI, swoensdaechs na Jaersdach.
1. Ghijsbrecht van Deyl en Willem van Seps
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 435 (Pag. 267)
03-01-1336. Voor dezelfden [1], s. in Deyle, verkoopen Ghiselbertus dictus Sas et Henricus ejus frater voor C Ib. aan de abdij , de doorgestoken brieven nrs. 178 en 313.
Datum a. D. M CCC XXXVI, feria IIII post Circumcisionem Domini.
1. Ghijsbrecht van Deyl en Willem van Seps
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 436 (Pag. 267)
03-01-1336. Voor dezelfden [1], s. in Deil, verkoopen Ghiselbertus dictus Sas et Henricus ejus frater voor XXX Ib. aan de abdij, den doorgestoken brief nr. 212.
Datum a. D. M CCC XXXVI, feria IIII post Circumcisionem Domini.
1. Ghijsbrecht van Deyl en Willem van Seps
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 437 (Pag. 268)
13-01-1336. Het klooster te Zennewijnen verkoopt aan de abdij den doorgestoken brief n° 402.
Universis presencia visuris (de bovengenoemden) {1} s. in Deyle, n. f. p. q. c. c. n. prepositus domicellarum monialium in Zeenwinen, vendidit et obtulit ex parte dictarum monialium, pro L lb. d. l. e. ut f. p., litteras quibus presens nostra littera est transfixa, hereditatem et omnes conditiones in eisdem contentas, sicuti ibidem continentur, domino . . abbati monasterii Insule beate Marie a. o. dicti monasterii her. possidendas. Et dictus prepositus dictis litteris et omnibus in eis contentis renunciavit, promittens facere renunciare ex parte dictarum monialium omnes qui de jure eisdem renunciare tenentur, promittens etiam warandiam facere ex parte dictarum monialium, dicto domino abbati, ad opus dicti monasterii, super litteris, hereditate et conditionibus antedictis per annum et diem ut juris est, adversus omnes juri comparere volentes, et deponere omne plegium ex parte dictarum monialium, quod voerplicht dicitur, de eisdem. N. t. l. Datum a. D. MCCCXXXVI, in vigilia Pontiani.
1. Ghijsbrecht van Deyl en Willem van Seps
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 438 (Pag. 268)
18-05-1336. Willem van Cule en Willem van Seps, schepenen van Deyle, oorkonden dat Ghijsbrecht van Deyle verkocht heeft aan de heer van Erkel twee stukken land, groot 5 ½ en ½ morgen, in de Overste Mate te Deyle.
Met geschonden zegel van Willem van Cule en rest van dat van Willem van Seps in groene was.
[NB. De naam van de schepen is niet correct in dit regest, dat zal Willem van Tule moeten zijn]
Bron: Nassause Domeinraad, inv. 870 (Reg. 114)
27-06-1336. Voor Ghijsbrecht van Deyle ende Willem vanTuel, s. in Deyle, verkoopt Cele Haghen, voor C Ib., drie merghen lants enen scaft min, in den ghericht van Deyle, in een stat die gheheiten is die Druppe, tusghen Willem van Tule ende tusghen Clawaert Egbrechtszoen, aan Diddeken van Bersel, ten behoeve der abdij. Borgen: Didderic die Wayer ende Rolof Godekenssoen.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVI, des Donredaechs na sunt Jans dach te midzomer.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 443 (Pag. 270)
30-06-1336. Voor Wilhelmus de Tuul et Wilhelmus de Seps, s. in Deyle, verkoopt d. Wolterus, investitus ecclesie de Roemde, voor L Ib. aan d. Frederico, preposito monasterii Insule beate Marie, ten behoeve der abdij.
Datum a. D. MCCCXXXVI, in crastino sanctorum Petri et Pauli Apostolorum.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 444 (Pag. 270)
30-06-1336. Wouter, persoon van Rumpt , draagt eene hofstad aldaar op aan Olivier, 'sheeren zoon van Asperen, ten behoeve zijns vaders, namens wien zij aan Mariënweerd wordt opgedragen tegen eene jaarlijksche erfpacht van achttien hoenders.
Wij Willem van Tule ende Willem van Seps, s. in Deijl, orconden dat voer ons comen is her Wouter, die persoenre van Roemde, ende heeft opghedraghen Olivier, tsheren zoen van Asperen, tot behoef tsheren van Asperen voerseecht, ene hofstat gheleghen tot Roemde, tusghen die heren van Sunte Marienwaerde ende tusghen Ghene Gheenkens zoen, ende Olivier v. droech voert op, van tsheren weghen van Asperen, dese v. hofstat heren Vrederic, proest van Sunte Marienwaerde, tots v. cloesters behoef, in enen rechten erftijnze erfliken tebesitten, jaerlix om XVIII hoenre op sunte Martijnsdach in den winter te betalen. Ende her Wouter v. verteech op deze v. hofstat ende gheloefde daer op doen te vertijen van sijnre weghen alle die ghene die daer metten rechte op vertijen solen ende ghelovetse van sijnre weghen te waren h. Vrederic v. , tots enz. van sijnre weghen. In orconde onser letteren.
Ghegheven int jaer ons Heren MCCCXXXVI, des anders daechs na sunte Peters dach ende sunte Pauwels.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 445 (Pag. 270)
08-12-1336. Voor Steven Hacke ende Alaert Holle, s. in Deyle, verkoopt Rutgheer uten Weisterhout, voor CC Ib. , IIII merghen IIII hont LXXII scafte lants, in den gherichte van Wadenoye in den polre, tusghen Willem den Koc ende tusghen Corstans van Wadenoye, aan heren Vrederic, proest van Sunte Marienwerde, ten behoeve der abdij, in een eighen erve sonder tijns, metten dike die daer tieghen gheleghen is also breet als dit v. lant is. Borgen: Jacob Vos, Jan Vrederics zoen ende Heine Rutgheerszoen voerseyt. Voert is te weten dat Philips Ghijskens van Wadenoyesoen, Steven sijn broeder ende Rolof van Hien hebben verteghen op al dat recht dat si hadden an desen voerscreven lande.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXXXVI, in die Conceptionis beate Marie virginis.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 450 (Pag. 273)
20-02-1337. Voor Wouter Wautaert ende Willem van Tuul, s. in Deyl, verkoopt Otto Aelbrechts soen van Kuuc voor X Ib., een stuc lants, in den ghericht van Deyl, in den Uterdyc, tusghen die heren van Sunte Marienwaerde ende tusghen Valken Hackenzoen, aan Didderic van Bersel, ten behoeve der abdij.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXXXVII, sdonredaechs na sunte Valentijns dach.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 451 (Pag. 274)
26-06-1337. Sander Aarntszoon verkoopt een morgen onder Wadenoijen aan de abdij, en bekomt dit en ander land van haar in erfpacht.
Wij Steven Hacke ende Alart Holle, s. in Deyle , o. d. v. o. c. is Sander Aerntssoen ende (heeft) vercoft ende opgedraghen voer XL lb. gaver penninghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn, enen merghen lants gheleghen in den g. van Wadenoye, in den polre tusghens goetshuus erve van Zeenwijnden ende tusghen Alaert Hacken, heren Ghijsbrecht, abt van Sunte Marienwaerde, tots cloesters enz, in een eighen erve sonder tijns, metten dike die daer metten rechte toehoert, erfliken te besitten. Ende Sander Aernts soen v. verteech op dit v. lant ende gheloefde enz. tots enz.
Doe dit gedaen was, daarna gaf weder h. Ghijsbrecht v. van des v. cloesters weghen, desen v. Sander desen vorscreven merghen lants. Voert IIII merghen IIII hont ende LXX(II) scafte lants (1), in desen v. ghericht van Wadenoye gheleghen, in den polre tusghen Willem den Koc ende tusghen Corstans van Wadenoye, in enen jaerlijcschen erfpacht elx jaers om X lb. ende om X s. gaver enz., jaerlix binnen eenre maent na Paeschen te betalen. Ende waer dat zake dat dese v. pacht jaerlijcs niet betaelt en worde desen v. cloester binnen desen v. termijn, dan salder daerna daghelijcs op gaen XVI d. alsulker munten als vorscreven is tot eenre pene. Ende dese v. pacht sal erven na Sanders doet voerseyt op een sijnre erfghenamen ende niet te scheiden. In o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVII, sdonredaechs na sunte Jans dach te midzomer.
1. Dit land werd door de abdij aangekocht in nº 450.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 452 (Pag. 274)
26-06-1337. Voor de bovengenoemden [Steven Hacke en Alart Holle], s. in Deyl, verkoopt Aernt Nout Heinmanszoen, van Wadenoye, voor L Ib., XVI hont lants in den gherichte van Wadenoye op Bredewert ende op Audemenghen, tusghens goetshuus erve van Zeenwijnden ende tusghen Lem van Wadenoye, aan Philips Ghijskens zoen van Wadenoye, in een eighen erve sonder tijns, metten dike die daer metten rechte toe hoert, waarop hij het verkochte terugbekomt, tegen eene jaarl. erfpacht van XL scill. tot Pinxteren te betalen.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVII, des donredaechs na sunte Jans dach te midzomer.
Overgedragen in nº 472.
Transfix.
Aanhangend: 25-06-1338
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 453 (Pag. 275)
22-11-1337. Arend en Gillis van der Haer verkoopen vier hofsteden en eenig land aan Hendrik de Sasse.
Wij Willem van Tuul ende Henric Willems soen van Eynspijc, s. in Deyl, o. d. v. o. c. sijn Aernt van der Hare, Gyllijs sijn broeder ende Peter Scampaert, ende hebben vercoft ende opghedraghen voer CC lb. gaver penninghe die sij ghieden dat hem betaelt sijn, IIII hofstaden ende VIII hont lants, gheleghen tot Eynspijc in die Hare, tusghen Henric den Sassen, van Eynspijc, ende tusghen Aernt van der Haren, Henric den Sassen voerghenoemt, in enz. Ende dese v. Aernt van der Hare, Gyllijs sijn broeder ende Peter Scampaert, verteghen op dit v. erve ende gheloefden enz. Henric den Sassen v. jaer enz. Ende des sijn Jan uten Boegaerde, ic Henric Willems voerseecht, Gyllijs Sanderssoen ende Aelbrecht uten Beemt, borghen onghesceiden. In o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVII, op sente Cecilien dach.
Overgedragen in nº 459.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 455 (Pag. 276)
05-12-1337. Arend en Gillis van der Haer en Peter Scampaert verkoopen eene hofstad in de Haar onder Enspijk, voor 100 L aan Hendrik de Sasse, die ze daarop aan Arend van der Haer teruggeeft , tegen 3 L jaarlijkschen erftijns.
Wij Willem van Tuul ende Henric Willemssoen van Eynspijc, (s. in Deyl), orconden dat vor ons comen sijn, Aernt van der Hare, Gyllijs sijn broeder, ende Peter Scampaert, ende hebben vercoft ende opghedraghen voer C lb. gaver penninghe, die sij ghieden dat hem betaelt sijn, een hofstat gheleghen tot Eynspijc in die Hare, tusghen Ghiben den Sassen, van Eynspic, ende tusghen Henric den Sassen, zinen broeder, Henric den Sassen vorseecht in een eyghen erve sonder dijc ende sonder tijns erflijc te besitten. Ende dese vorghenoemde Aernt van der Hare, Gyllijs sijn broeder ende Peter Scampaert verteghen op dese vorscreven hofstat, ende gheloefden daer op doen te vertijen alle die ghene die daer met den recht op vertijen solen, ende gheloefdense Henric den Sassen voerseecht te waren jaer ende dach als recht is, voer alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht daer af te doen. Ende Aernt van der Hare vorseecht gheloefde Gyllijs ende Peter voerghenoemt daer af scadeloes te houden.
Doe dit ghedaen was, daerna gaf weder Henric die Sasse voerseecht dese voerscreven hofstat Aernde van der Hare voerseecht, in enen jaerlijcschen erftijns, elcs jaers om III Ib. gaver penninghe, enen groten conincs Tornoysen voer XVI deniers gherekent, of payment dat also goet is, jaerlix altoes op Sunte Martijns dach in den winter te betalen. Ende waer dat sake dat dese vorscreven tijns jaerlix niet betaelt en worde op desen voerghenoemden dach, dan salder daerna daghelijcs op gaen XVI deniers alsulker munten als voerscreven is tot eenre pene, welke pene metten tijnze vorscreven Henric die Sasse voerseecht verhalen mach uut deser voerghenoemde hofstat
als hijs niet langher beiden en wille. In orconde onser letteren.
Ghegheven int jaer ons Heren M CCC XXXVII, op sunte Nycholaus avont.
Overgedragen in nº 459.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 456 (Pag. 276)
02-02-1338. Hendrik de Sasse verkoopt de doorgestoken brieven nrs. 455 en 456 aan Mariënweerd.
Wij Willem van Seps ende Henric Willemssoen van Eynspijc, (s.) in Deyl, o. d. v. o. c. is Henric die Sasse, van Eynspijc, ende heeft vercoft ende opgedraghen voor CCC lb. gaver penninghe, die hi ghiede dat hem betaelt sijn, die brieve daer onse tieghenwordighe brief doer ghesteken is, alle dat erve ende alle die voerwaerden die daer in bescreven zijn, heren Ghijsbrecht . .abt van Sunte Marienwaerde, tots cloesters behoef van Sunte Marienwaerde voerseecht, erflijc te besitten. Ende Henric die Sasse voerseyt verteech op deze voerscreven brieve ende op al dat daer in bescreven staet, ende gheloefde daer op doen te vertijen van sijnre weghen alle die ghene die daer metten recht op vertijen solen, ende gheloefde heren Ghijsbrecht voerseecht, tots voerghenoemts cloesters behoef, te waren van sijnre weghen dese voerscreven brieve, alle dat erve ende alle die vorwaerden die daer in bescreven sijn, jaer ende dach als recht is, voer alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht daeraf te doen van sijnre weghen. In orconde onser letteren.
Ghegheven int jaer ons Heren MCCCXXXVIII, op onser Vrouwen dach te Lichtmissen.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 459 (Pag. 278)
18-03-1338. Schepenen: Willem van Seps en Henric Willemssoen van Eynspijc
Voor Willem van Seps ende Henric Willems soen van Eynspijc, s. in Deyle, verkoopt Aernt van der Hare voor LXXX lb., een huus ende al datter ertvast ende naghelvast ane was ende ene hofstat daer dit vorscreven huns op staet, ende al dat recht dat Aernt van der Hare voerseyt hadde an dese vorghenoemde hofstat metten tijnze die hi den cloester van Sunte Marienwaerde jaerlix sculdich was uut deser vorghenoemder hofstat, welke hofstat gheleghen is tot Eynspijc in die Hare, tusghen die heren van Sunte Marienwaerde an die een side ende tusghen die ghemeinte van Eynspijc aen die ander side, ende tusghen Ghibe den Sassen ende Jans erfghenamen uten Beemt metten enen einde ende tusghen die heren van Sunte Marienwaerde voerseyt metten anderen einde, aan heren Ghijsbrecht, abt van Sunte Marienwaerde, ten behoeve der abdij.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXXXVIII, tsanderdaechs na sunte Gheertruden dach.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 461 (Pag. 280)
07-05-1338. Voor Ghijsbrecht van Deyl ende Willem van Seps, s. in Deyl, verkoopt Peter Cay voor CL Ib., IIII merghen ende XLVlIs scaft lants, in den gherichte van Deyl, int efterste broec, tusghen die ghemeine weteringhe ende tusghen der papeliker provende lant van der kerken tot Deyl, aan heren Jan Bollen, proest van Sunte Marienwaerde, ten behoeve der abdij. Borg: Ghijsbrecht Hertbarens zoen van Deyl.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXXXVIII, des donredaechs na Meydach.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 466 (Pag. 283)
13-05-1338. Wij Wouter Wautaert ende Ghijsbrecht van Deyle, s. in Deyle , orconden dat voer ons comen is Gheraet Cloet, ende heeft verteghen op al dat erve dat hi licghende hadde in den gherichte van Deyle opt Cortelant, tots cloesters behoef van Sente Marienwaerde erfliken te besitten. I. o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXXXVIII, op sente Servaes dach.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 467 (Pag. 284)
07-06-1338. Valke van Eynspijk verkoopt land onder Deil aan Gerard Wasgaert, die het hem in erfpacht teruggeeft.
Wij Ghijsbrecht van Deyle ende Henric Willems soen van Eynspijc, s. in Deyle, o. d. v. o. c. is Valke Valken soen van Eynspijc ende heeft vercoft ende o. voer XL Ib. gaver penninghe, die hi ghiede dat hem betaelt sijn, II merghen lants gheleghen in den g. van Deyle op Vrowijc, tusghen Henric Valkensoens erfghenamen ende tusghen Aelbrecht Oudscalc, Gherade Wasgaert, van den Weerde, in enz. Ende Valke Valken soen v. verteech op dit vorscreven lant, ende gheloefde daerop doen te vertien alle die ghene die daer metten recht op vertien solen, ende ghelovet te waren Gherade Wasgart v. jaer enz. Ende des is Ghijsbrecht Willems soen van Eynspijc een borghe.
Doe dit ghedaen was, daerna gaf weder Gheraet Wasgaert v. dit v. lant in enen jaerlijcschen erftijns Valken Valken soen voerseyt, elcs jaers om XL scell. gaver enz. jaerlics opten Pinxterdach te betalen. In o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVIII, dominica post Bonifacii.
Overgedragen in nº 475.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 471 (Pag. 285)
25-06-1338. Voor Willem van Seps ende Heinric Willemszoen van Eynspijc, s. in Deyl, verkoopt Philips Ghijskens zoen van Wadenoye voor L Ib. aan Jacob, den scoelmeister van Beesde ten behoeve der abdij, den doorgestoken brief nº 453.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXVIII, tsanders daechs na sunte Jans dach te midsomer.
Transfix.
Hangt aan: 26-06-1337
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 472 (Pag. 286)
23-08-1338. Voor Willem van Seps ende Henric Willemszoen van Eynspijc, s. in Deyle, verkoopt Gheraet Wasgaert, van den Weerde, voor XL Ib. aan heren Jan Bollen, proest van Sunte Marienweerde, ten behoeve der abdij, den doorgestoken brief nº 471.
Ghegheven i. j. o. H. M CCC XXX VIII, op sunte Bartholomeus avont.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 475 (Pag. 287)
11-11-1338. Schepenen: Willem van Seps en Henric Willems van Eynspijc
Voor Willem van Seps ende Henric Willems van Eynspijc, s. in Deyle, verkoopt Dybbout Lemkens soen ende Aleyd sijn suster met horen ghecoren mombaer, voor L Ib. aan Henric den Sassen, van Eynspijc, een huus ende ene hofstat gheleghen tot Malsen (1) tusghen heren Jan van Hokelem, ridder, ende tusghen die ghemeine steghe, in een eyghen erve sonder tijns ende sonder dijc erfliken te besitten, uutghenomen 11s pont wass jaerlix der kerken van Malsen, tot Paeschen te betalen, en ontvangt het verkochte van dezen terug, tegen een jaarl. erf tijns van XXV scill. bij wanbetaling met VIII den. dagelijks tot eenre pene.
Ghegheven i. |. o. H. M CCC XXXVIII, op sunte Martijnsdach in den winter.
Overgedragen in nº 519.
1) Geldermalsen.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 477
25-02-1339. Schepenen: Willem van Seps en Hubrecht veren Wongaerdenzoen
Voor Willem van Seps ende Hubrecht veren Wongaerdenzoen, s. in Deyl, draagt Aernt van der Haer, een hofstat gheleghen tot Eynspijc, int einde van den Haer, tusghen die heren van Sunte Marienwaerde an beiden siden, ende metten enen einde tusghen Henric den Zassen ende metten anderen einde tusghen die ghemeine steghe, mit alsulken tijnze als hi der den heren van Sunte Marienwaerde jaerlix metten rechte uut sculdich was, op aan heren Jan Bollen, proest van Sunte Marien waerde , en verkoopt hem voor XXV Ib. een huus, enen berch ende een scot ende al datter ertvast ende naghelvast ane was, die staen op dese vorscreven hofstat , alles ten behoeve der abdij.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXIX, tsandersdaechs na sunte Mathijs dach.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 483 (Pag. 291)
11-04-1339. Voor Ghijsbrecht van Deyle ende Willem van Seps, s. in Deyle, verkoopt her Gherbrant van Beesde, ridder, voor LX Ib., een hofstat gheleghen tot Eynspijc, tusghen Aelbrecht Oudscalc ende tusghen die ghemeine steghe, aan Gherade van den Werve, des abts cnape van Sunte Marienwaerde , in enz. Borg: Olivier tsheren soen van Asperen.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXIX, op ten elften dach in Aprille.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 484 (Pag. 292)
03-12-1339. Schepenen: Hubrecht ver Wongardenzoen en Peter Cay
Voor Hubrecht ver Wongardenzoen ende Peter Cay, s. in Deyle, verkoopt Didderic van Tuul voor CC Ib. aan heren Ghijsbrecht .. abt van Sunte Marienwaerde, tots cloesters enz. IX merghen lants geleghen in den g. van Roemde, in die Eyghen tusghen der papeliker provende lant van Roemde aen die een side, ende tusghen Didderic ende Hubrecht vorghenoemt, Laureins Hertberenszoen van Hokelem ende Jans erfghenamen van Berke, aen die ander side. Voert IIII ½ merghen lants in denselven gherichte gheleghen, in die Eyghen, tusghen Hubrecht voerseecht aen beiden siden. Borg : Ghijsbrecht Hacke van Tule.
Waarop hij het verkochte terugbekomt, tegen eene erfpacht van XV Ib., betaalbaar jaarl. op Sunte Lambrechts dach. Ende waer enz. V scill. penninghe alsulker munten als voerscreven is, welke pene metten tijnze v. her Ghijsbrecht v. verhalen mach tots v. cloesters behoef uut desen v. landen, als hijs niet langher beiden en wille.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC XXXIX, op sunte Barbaren avont.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 490 (Pag. 294)
02-05-1340. Erfgenamen van Geneken van den Werve staan 't hun aanbestorven goed af aan de abdij, en ontheffen haar van alle aanspraken vanwege den boedel.
Wij Heinric Willems soen van Eynspijc ende Peter Cay, schepen in Deyl, o. d. v. o. c. sijn Rolof Rolofs Pelserszoen, van Bomel, Rolof Vrederic Bacszoen ende Wouter sijn broeder, ende hebben opghedraghen algoets dat hoem ane bestorven was van Ghenekens doet van den Werve, den abt van Sunte Marienwaerde tots cloesters behoef van Sunte Marienwaerde voerseecht, ende verteghen daer op. Voert verteghen si op anders al aentale die si te secghen hadden opt voerghenoemde cloester van Ghenekens weghen van den Werve voerseecht. In o. o. l.
Ghegheven in j. o. H. MCCC XL, tsandersdaechs na Mey dach.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 494 (Pag. 296)
09-05-1340. Eenige erfgenamen van Johannes van Tricht verkoopen aan Berwinus Bz. van Zuilichem, alle rechten in den doorgestoken brief nº 315 vervat, welke hun door den dood van gezegden van Tricht zijn aangekomen.
U. p. v. nos Wolterus Wautaert et Petrus Cay, s. in Deyle, n. f. p. q. c. c. n. Jacobus, filius Zanne, Albertus, filius dicti Wankelnouden, et Petrus dictus Joncheer, vendiderunt et o. pro XXV Ib. d. l. et ut f. p. omne jus, omnem hereditatem et omnes conditiones in littera cui hec nostra littera est transfixa contentas, eis ex morte Johannis de Trajecto advolutas, Berwino, filio Berwini de Sulinchem, hereditarie possidendas. Et dicti Jacobus, filius Zanne, Albertus, filius dicti Wankelneuden, et Petrus dictus Joncheer, dictis bonis renunciaverunt, promittentes facere renunciare ex partibus suis omnes qui eisdem de jure renunciare tenentur, promittentes etiam facere warandiam ex partibus suis dicto Berwino super dictis bonis per annum etc. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXL, nona die mensis Maii.
Overgedragen in nº 517.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 496 (Pag. 297)
30-07-1340. Olivier, 'sheeren zoon van Asperen, verkoopt land onder Enspijk aan de abdij en ontvangt het terug in erfpacht.
Wij Henric Willems zoen van Eynspijc ende Peter Cay, s. in Deyl, o. d. v. o. c. is Olivier, tsheren zoen van Asperen, ende heeft vercoft ende opghedraghen voer C Ib. gaver penninghe, die hi ghiede dat hem betaelt sijn, II ½ merghen lants gheleghen inden g. van Eynspijc in den Guldencamp, tusghen Willem Ghijsbrechtszoen, ende tusghen die ghemeine weteringhe, heren Ghijsbrecht, den ..abt van Sunte Marien waerde, tots cloesters enz., in enz. Ende Olivier v. verteech op dit v. erve, ende gheloefde enz. heren Ghijsbrecht voerseecht, tots cloesters behoef v., jaer enz.
Doe dit ghedaen was, daerna gaf weder her Ghijsbrecht v. van scloesters weghen v., dit v. erve Olivier voerseecht, in enen jaerlicsschen erftijnze tebesitten, elcs jaers om III lb. ende om IIII scillingh gaver enz., jaerlix tot sunte Peters misse als die kijnder lopen te betalen. Ende waer dat sake dat dese v. tijns jaerlix niet betaelt en worde op desen v. dach, dan salder daerna opgaen daghelijcs II scillinghe penninghe alsulker munten als vorscreven is, tot eenre pene, alsoe langhe als her Ghijsbrecht v. van scloesters weghen v. gheloven wille desen v. erve. In o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXL, sonnendaechs na sunte Jacobs dach.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 498 (Pag. 298)
26-08-1341. Voor Willam van Seps ende Henric Willamssoen van Einspijc, s. in Deyle, verkoopt Hubrecht ver Wongaerdensoen, voor tve hondert pont, soven marghen lants in den ghericht van Roemde in die Parrichoeve, tuschen heren Willam den Koc, ridder, ende tuschen Sander den Wolf, aan Jan van Beesde Oliviers soen. Borg : Didderic Tielman Hubrechts soen v.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC ende een enveertich, tsonnendaghes na sente Bartholomeus dach.
Overgedragen in nº 544.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 507 (Pag. 302)
17-12-1341. Schepenen: Willem van Seps en Hubrecht ver Wongardensoen
Voor Willem van Seps ende Hubrecht ver Wongardensoen, s. in Deyle, verkoopen Florans Jans soen van Beesde, Jan ende Ghijsbrecht Hacke, zine zoenen, ende jonfrou Lisebet, Florans dochter voerseecht, met horen ghecoren mombaer, voor anderhalf hondert pont, vier marghen ende V hont lants, met also ghedanigher aenlantdinghe alser metten recht aen vallen mach, gheleghen in den g. van Eynspijc buten dijcs in den Hoghen weert, tusghen Olivier, tsheren soen van Asperen, ende die ghemene steghe, ende tusghen die Lincghen, aan heren Ghijsbrecht . . abt van Sente Marienwaerde, ten behoeve der abdij: Borgen: Henric Willems soen van Eynspyc, Claes Janssoen ende Jan van Beesde Oliviers soen.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXLI, des manendaechs na sente Lucien dach.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 509 (Pag. 303)
16-10-1342. Voor Wilhelmus de Seps et Johannes de Beesde, filius Oliveri, s. in Deyle, verkoopen Cristina relicta Johannis de Trajecto, c. t. s. e. et Petrus ejus filius, voor XXV Ib., aan Berwino, filio Berwini de Sulinchem, de doorgestoken brieven nº 315 en 496. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXLII, sexta decima die mensis Octobris.
Overgedragen in nº 517.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 516 (Pag. 310)
22-11-1342. Berwinus Bz. van Zuilichem schenkt aan Mariënweerd de doorgestoken brieven nos. 315, 496 en 546.
U. p. v. nos .. Hubertus, filius Wonnegardis, et Corstantius de Wadenoye, s. in Deyle, n. f. p. q. c. n. c. Berwinus, filius Berwini de Sulinchem, dedit et obtulit pure et simpliciter propter Deum, litteras quibus hec nostra littera est transfixa et omnia in eis contenta, sicuti ibidem eontinentur, domino Ghiselberto ..abbati monasterii Insule beate Marie virginis, a. o. dicti monasterii her. possidendas. Et dictus Berwinus, filius Berwini, dictis litteris et omnibus in eis contentis renunciavit promittens etc. dicto d. Ghiselberto ..abbati a. o. dicti monasterii super dictis litteris et omnibus in eis contentis per annum etc. N. t. l.
Datum a. D. MCCCXLII, in die beate Cecilie virginis.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 517 (Pag. 310)
22-11-1342. Hendrik Sasse schenkt den doorgestoken brief nº 344 aan Mariënweerd.
U. p. v. nos Hubertus, filius Wongardis, et Corstantius de Wadenoy, s. in Deyle, p. q. c. n. c. Henricus dictus Sas, de Eynspic, dedit et o. pure et simpliciter propter Deum, litteram cui hec nostra littera est transfixa et omnia in eadem littera contenta, sicuti ibidem continentur, d. Ghiselberto, abbati Insule beate Marie virginis, a. o. monasterii antedicti her. possidendam. Et dictus Henricus Sas dictis bonis renunciavit promittens etc. dicto d. Ghiselberto, abbati, a. o. dicti monasterii, super dictis bonis per annum etc, N. t. l.
Datum a. D. MCCCXLII, in die beati Cecilie virginis.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 518 (Pag. 310)
22-11-1342. Hendrik Sasse schenkt den doorgestoken brief nº 477 aan Mariënweerd.
Wij Hubrecht veren Wongaerdensoen ende Corstantius van Wadenoye, s. in Deyle, orconden dat voer ons comen is Henric die Sasse, van Einspijc, ende heeft ghegheven ende o. in rechter aelmissen puerliken om Godswille, dien brief daer onze tieghenwordighe brief doer ghesteken is, ende alt ghehaut van dien selven brieve, also alst daer in bescreven staet, heren Ghijsbrecht .. abt van Sunte Marienwaerde, tots cloesters enz. erfliken te besitten. Ende Henric die Sasse v. verteech op dit v. goet ende gheloefde enz. h. Ghijsbrecht v. tots v. cloesters behoef jaer enz. I. o. o. l.
Ghegheven i. j. o. H. MCCCXLII, op sunte Cecilien dach.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 519 (Pag. 311)
22-11-1342. Hendrik Sasse schenkt den doorgestoken brief nº 213 aan Mariënweerd.
U. p. v. (de bovengenoemden) {1} s. in Deyle, p. q. c. n. c. Henricus, dictus Sas, de Eynspijc, dedit et o. pure et simpliciter propter Deum, litteram cui hec nostra littera est transfixa et omnia in eadem littera contenta, veluti ib. continentur, d. Ghiselberto, abbati monasterii Insule beate Marie virginis, a. o. dicti monasterii her. possidendam. Et Henricus dictus Sas pred. dicte littere et omnibus in ea contentis renunciavit, promittens etc. dicto d. Ghiselberto, abbati, a. o. dicti monasterii super antedictis bonis per annum etc. Nostrarum testimonio litterarum.
Datum a. D. MCCCXLII, in die beate Cecilie virginis.
1. Hubrecht veren Wongaerdensoen en Corstantius van Wadenoye
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 520 (Pag. 311)
15-01-1344. Voor Wouter Wautaert ende Aernt van Hellu, s. in Deyl, verkoopt Gheraet die Wolf, van Roemde, voer anderhalf hondert pont gaver pennincghe, vier marghen ende vier hont, ende vijf ende seventichtsthalven scaft lants, gheleghen in den g. van Roemde op die Cortehoeven, tuschen Didderic Bouts erfghenamen aen beyden siden, aan Jan van Beest Olifierssoen. Borgen: Sander die Wolf ende Hubrecht ver Wongaerden soen.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC vier ende veertich, tdonredaghes na sente Pontians dach..
Overgedragen in een brief, woordelijk overeenstemmende met nº 544.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 532 (Pag. 316)
12-03-1344. Steven Gijsbrechtsz. verkoopt land onder Wadenoijen aan de abdij.
Wi Gheraert van den Steenhuse ende Steven Ghisebrechtssoen, s. in Deyl, orconden dat ic Steven Ghisebrechtssoen voerseecht hebbe vercoft ende o. voer anderhalf hondertich (sic) pont gaver penninghe, die ic beghide dat mi betaelt sijn, viertien hont ende zes ende tseventich scaft lants, gheleghen in den g. van Wadenoy op die Vergarden, tuschen tgoedshuse van Zeenwinden aen die een side, ende Corstansen van Wadenoy aen die ander side; voert tien hont ende tve ende veertich scaft lants, gheleghen in denselven ghericht op die voerseide Vergarden, tuschen haren Willam den Koc, ridder, aen die een side, ende Gheraet van Dornijc aen die ander side, aan Jan Neudenzoen van Wadenoy, ten behoeve der abdij.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC ende vier ende veertich, op sente Gregorijs dach.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 534 (Pag. 317)
05-11-1344. Schepenen: Gheraet vanden Rijn en Wouter Wouters van Tuyll
Wij Gheraet vanden Rijn ende Wouter Wouters van Tuyll schepen in Deijl orconden dat voer ons
comen is Joncfrou Merceli die Gijsbrechts dochter was van Haeften {1} met haren gecoren momber
ende heeft vercoeft ende opgedragen voer twellef hondert pont gdn? penninghe die si ghiede
dat hoer betaelt sijn vijf ende twentich merghen lants geleghen inden ghericht van Mal-
sen ende van Meteren opten Rijsacker tuschen Otten Rolofs zoen aen die een side ende Maes?
van Hellu? aen die aen die {sic!} andere side. Item neghen merghen lants inden gherichte van Malsen
int Hontghemet tusschen den heer van Cuec? aen dieen side ende Gheen Huben zoen aen die
ander side. Item twe ende twentich marghen lants inden gherichte van Meteren dat aude Wal-
ravens plach te wesen tusschen Herman vanden Steenhuze ende Gheraet van Gammeren? aen die
een side ende Willem de Voecht aen de ander side .... marghen lants inden ghericht van Me-
teren opten Berchacker tusschen Willem den Voecht voergh. aen beyden siden Item seven hont lants in
den selven ghericht op Die Meer tusschen Hubrecht Meus zoen aen beijden siden Ghijsbrecht
van Haeften in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder tijns erflicken te besitten. Ende joncfrou
Merceli voerseecht verteech op dit voerscreven lants ende gheloofde daer op doen te vertien alle die
ghene die daer metten recht op vertien zoelen Ende gelovet te waren .. Ghijsbrecht van Haeften
voerghenoemt jaer ende dach als recht is ... etc ....
.... M ccc ende vier
ende veertich des vrijtdaechs nae alre goets heijlighen dach
1. Er zit een gat in de acte maar o.b.v. de transfix is te bedenken wat hier gestaan heeft.
Transfix.
Aanhangend: 14-12-1346
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 28-1
14-12-1346. Schepenen: Ghijsbrecht van Tuul en Gheraet Hubrechts zoen
Wi Ghijsbrecht van Tuul ende Gheraet Hubrechts zoen schepen in Deijl orconden dat
voer ons comen is Ghijsbrecht van Haeften ende heeft vercoeft ende opgedraghen voer
twellef hondert pont gauden? penninghen die hi ghiede dat hem betaelt sijn / dien brief
daer onze tienghenwoerdighe brief doerghestoeken is ende alle die erfnis ende alle die
vorwaerden die daer inde bescreven siin Joncfrou Mercelien die dochter was Ghis-
brechts van Haeften erfliken te besitten ende Ghijsbrecht van Haeften voerseecht
verteech op die voerscreven goet ende gheloefde daer op doen te vertien? alle die ghe-
ne die daer metten ... etc ....
M ccc ses ende veertich des donredaechs nae sunte Lucien dach
Transfix.
Hangt aan: 05-11-1344
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 28-2
17-12-1346. Voor Willam van Ceps ende Aernt van Hellu, s. in Deyl, verkoopt Jan van Beesde Olivierssoen, voor drie hondert pont, aan ..haren Ghisebrecht van Wadenoy, bi der ghenaden Goeds ..abt tot Sente Marienweerde, tot sijns selves behoef ende tot cloesters behoef, den doorgestoken brief nº 507, Borg: Peter van Asperen Eefzenzoen.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC ses ende veertich, des sonnendaghes na sente Lucien dach.
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 544 (Pag. 325)
17-12-1346. Voor de bovengenoemden [1], s. in Deyl, verkoopt Jan van Beesde Olivierssoen, voor drie hondert pont aan gezegden abt als boven, den doorgestoken brief nº 532.
Ghegheven i. j. o. H. MCCC ses ende veertich, des sonnendaghes na sente Lucien dach.
1. Willam van Ceps en Aernt van Hellu
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 545 (Pag. 325)
08-07-1359. Acten van eigendomsoverdracht van 4 1/2 morgen 1/2 hont en van 5 1/2 hont land op de Osteringhen dijk onder Drumpt.
Wi Gheraet die Vriese ende Weenmaer Aernts zoen schepen in Deyil orconden dat voer ons comen
is Otte van Bueren Lambrechts zoen van Bueren ende heeft vercoeft ende opghedraghen voer twe hon-
dert pont gaver pennincghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn vijftalven marghen ende een hallef hont
lands gheleghen in den ghericht van Droempt opten Oesteringhen dijc tuschen die heren van den Duit-
schen Huus aen beijden siden soen sestehallef hont lands gheleghen in den selven ghericht opten Oesterin-
ghen dijc tuschen die heren van Duutschen Huus voersz aen die een side ende Lubbrecht Rolofs zoen aen
die ander side Jacob Schorren van Tyel in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder tijns uuijt ghenomen
den dijc die daer metten recht toe behoert erfliken tebesitten Ende Otte van Bueren voersz. ver-
teech op dit voerscreven lant ... etc ...
... Ende
des sijn Gheraet van den Steenhuijs Weenmaer sijn zoen Herman van den Steenhuus ende Jan van der
Moelen borghen onghescheiden in orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº CCCº
ende neghen ende vijftich des manendaechs nae sunte Mertijns dach translacionis
Met beide zegels.
Transfix.
Aanhangend: 14-10-1360
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2831-0.3
14-10-1360. Acten van eigendomsoverdracht van 4 1/2 morgen 1/2 hont en van 5 1/2 hont land op de Osteringhen dijk onder Drumpt.
Wi Jan van Beest Olyviers zoen ende Aernt van Hellu schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is Jacob Schoerre
van Tyel ende heeft vercoeft ande opghedraghen voer twe hondert pont gaver pennincghe die hi ghiede dat hem betaelt
sijn dien brief daer onse tegenwoerdighe brief doer ghesteken is alle die erfnis ende alle die voerwaerden die daer
inne bescreven sijn Gheraet van Wamel van Tyel Gheraetsz zoene van Wamel erfliken te besitten ende Jacob voersz ver-
teech op die voerscreven goet ... etc ...
.... In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº CCCº ende tsestich des woensdaechs nae
sunte Victoers dach
Met beide zegels.
Transfix.
Hangt aan: 08-07-1359
Aanhangend: 05-06-1408
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2831-0.2
16-06-1362. Willem van Tuul en Ghysebrecht Hacke Willemsz., schepenen van Deijl, oorkonden dat Corstiaen van der Moelen 7 morgen 1 hond en 2 morgen 5 hond land in Ghellinchem verkocht heeft aan heer Arnt, heer van IJsselstein.
Wij Willem van Tuul ende Ghysebrecht Hacke Willems zoen schepen in Deyl orconden dat
voer ons comen is Corstiaen van der Moelen ende heeft vercoeft ende opghedraghen
voer ses hondert pont gaver pennincghen die hi ghiede dat hem betaelt sijn seven
marghen ende een hont lands gheleghen in den ghericht van Ghellinchem in den
Allanden recht neder tuschen den hertoghe van Ghelren ende Hertgher Hertghers
zoen aen die een side ende Jan van Hoekelem aen die ander side Item twe marghen
ende vijf hont lands gheleghen in den selven ghericht in den Allanden recht neder
tuschen Jan van Hoekelem voers. aen die een side ende Corstiaen van der Moelen voer
screven aen die ander side Aernt Dydderics zoene tot behoef heren Aernts des
heren van Yselsteyne ridders in enen eyghen erve sonder dijc ende sonder tijns erf
liken te besitten Ende Corstiaen van der Moelen voers. verteech op dit voerscreven
lant ende gheloefde daer op doen te vertien alle die ghene die daer metten
recht op vertien zoelen Ende gheloevet te waren Aernt Dydderics zoene voer
screven tot behoef heren Aernts des heren van Yselsteyne voerghenoemt jaer ende
dach als recht is voer alle die ghene die ten recht comen willen Ende alle voer
plicht daer af te doen Ende des is Willem van der Moelen Corstiaens zoen voers.
een borghe in orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren M CCC
twe ende tsestich des donredaechs nae sunte Odolfs dach
Met zegels van de oorkonders in groene was; dat van Willem van Tuul geschonden.
Bron: Nassause Domeinraad, inv. 873 (Reg. 305)
19-01-1364. Acte van eigendomsoverdracht door Gheraet Hacke Jan Hackenzoen van Tricht aan zijn broeder Zegher van de helft van 14 morgen land onder Drumpt in de Tielse waard.
Wi Dydderic van den Rijn ende Jan Hacke schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is Gheraet Hacke
Jan Hacken zoen van Tricht ende heeft vercoeft ende opghedragen voer vijf hondert pont gaver pennincghe
die hi ghiede dat hem betaelt sijn die helleft van viertien marghen lands gheleghen in den ghericht
van Droempt op eenre sant gheheyten den Tyelschen Weert tuschen Goedert Hubrechts soen ende Goe-
dert Hoeyer backer aen die een side ende Tengnaghel van Herderwijc aen die ander side Zegher
sinen broeder in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder tijns erfliken tebesitten ..
... etc...
.... In orconde onzer letteren ghegheven int jaer ons heren Mº CCCº vier ende tsestich
des vridaechs nae sunte Ponciaens dach
Zegels af.
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2829
23-02-1364. Acte van eigendomsoverdracht aan de commandeur van Tiel van een hofstede en een morgen land in het gerecht van Drumpt wegens een daaruit verschuldigde jaarlijkse tins van 6 ponden.
Wij Dydderic van den Rijn ende Jan van Beest Schonen zoen schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is
die ghesworen bode tsertoghen van Ghelren in Tyelreweert ende ghiede dat hi ghemaent hadde als
recht is van heren Willems weghen van der Honsborch commendeur der Duytscher heren des Duytschen
huijs van Tyel tot behoef der Duytscher heren voerghenoemt Weenmaer van der Steenhuijs op ses
pont tsiaers jaerlijcs tijns gaver pennenghe die hi den voerghenoemden heren jaerlijcs sculdich is uut
deser erfnis die hier nae bescreven staen ghelijc als wij die schepen brieve ghesien hebben die daer
op ghemaect sijn In den yrsten uut eenre hostat die Gheraets van Est was ghelegen in den ghericht
van Droempt tuschen den dijc van Droempt ende Alaerts Hacken erfghenaemen hostat Item uut
enen marghen lands gheleghen in selven ghericht op Haecstot? tuschen der kercken lant van Droempt
ende Alart Hacken erfghenaemen / Voert orconden wi dat her Willem van der Honsborch voersz. ghericht
is bi den richter ter allen recht tot behoef der voerghenoemder heren in alle dese voerscreven erfnis
voer dese ses pont jaerlijcs ... etc ...
.... Ende dit is ghesciet int jaer ons heren alsmen scrijft Mº CCCº vier ende tsestich des anderen
daechs nae sunte Peters dach ad cathedram. Wij Dydderic van den Rijn voersz ende Weenmaer Aernts
zoen schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is die selve ghesworen bode voersz ende ghiede dat hi
alle dese voerscreven erfnis verboden hadde als recht is dat die te coepe waere voer dese voerscreven
ses pont gaver pennincghe jaerlijcs tijns van der voerghenoemder heren weghen daer nae orconde wi dat voer
ons comen is her Willem van der Honsborch voersz ende heeft vercoeft van der voerghenoemden heren weghen
alle dese voerscreven erfnis daer dese voerghenoemde ses pont jaerlijcs tijns gaver pennincghe uut spre-
kende sijn ... etc ... ... Goedert
Rutgher Eghens zoens zoen om dertich pont gaver pennincghe ... etc ..
...
In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº CCCº vier ende tsestich opten twelleften
{ niet gescand } Aprille?
Zegels af.
Feitelijk 2 akten in 1 oorkonde. De eerste datum is aangehouden.
De onderkant is niet gescand waardoor die datum nog onbekend is.
Transfix.
Aanhangend: 23-07-1364
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2830-0.2
23-07-1364. Acte van eigendomsoverdracht aan de commandeur van Tiel van een hofstede en een morgen land in het gerecht van Drumpt wegens een daaruit verschuldigde jaarlijkse tins van 6 ponden.
Wij Dydderic van den Rijn ende Weenmaer Aernts zoen schepen in Deyil orconden dat voer ons comen
is Goedert Rutgher Eghens zoens zoen ende heeft vercoeft ende opghedraghen voer hondert pont gaver
pennenghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn den brief daer onse teghenwoerdighe brief doer ghesteken
is maninghe? cijns ghericht coop ende alle die voerwaerden die daer inne bescreven sijn Willem
van der Honsborch commenduer der Duytscher heren des Duytschen huijs van Tyel tot behoef der Duyt-
scher heren voerghenoemt erfliken tebesitten ende Goedert voersz. verteech op desen voerscreven brief
... etc ....
Int jaer ons heren Mº CCCº vier ende tsestisch des dijnxdaechs nae sunte Marien Magdalenen dach
Met beide zegels
Transfix.
Hangt aan: 23-02-1364
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2830-0.1
21-01-1367. Schepenen: Dydderic van den Rijn en Jan van Beest Schonenzoen
Wi Dydderic van den Rijn ende Jan van Beest Schonenzoen schepen in Deyil orkonden dat voer ons comen is Jan van Oy Andrieszoen ende heeft vercoft ende opghedraghen voer twentich pont gaver penninghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn een hont lands gheleghen in den ghericht van Wadenoy op die Vergarden tuschen Peter van der Borchwijc aen die een side ende Aernt uten Werde aen die ander side heren Jan proest van Zeenwinden tot behoef jonfrouwe Eyfzen ende jonfrouwe Mechtelden Meys dochteren ende tot behoef Lijsbetten ende Floerkens dochteren Ghoeswijn Meyszoens nonnen tot Zeenwinden in enen eyghen erve sonder dijc ende sonder tijns erfliken te besitten. Ende Jan van Oy voerscreven verteech op dit voerscreven land ende gheloefde daerop doen te vertiën alle dieghene die daer metten recht op vertiën zoelen ende gheloevet te waren heren Jan proest voerscreven tot behoef jonfr. Eyfzen jonfr. Mechtelden jonfr. Lijsbet ende tot behoef jonfr. Floerkens voerghenoemde jaer ende dach als recht is voer alle dieghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht daeraf te doen. Ende des is Goedde Andryeszoen een borghe. In orconde onzer letteren. Ghegheven int jaer ons Heren mº cccº seven ende tsestich op sunte Agnetendach.

(in dorso) Wadenoyen die Vergarden
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 92 (Pag. 125)
22-02-1367. Acten van eigendomsoverdracht aan het D.H. van Tiel van 13 morgen land onder Drumpt in de Bisschopswaard. Met vroegere eigendomsoverdrachten.
Wi Jan Bont/Bout? ende Aernt Neyse schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is Jan Hacke van Tricht Jan
Hacken zoen ende heeft vercoft ende opghedraghen voer twe dusent pont gaver pennonghe die hi giede dat hem be-
taelt sijn dertien marghen lands gheleghen in den ghericht van Droempt op Bysscops Weert tuschen Goedert
Hoyer Wacker ende Goedde Lambrechts zoen aen die een side ende Jan Tengnaghel van Haerdewijc aen die ander
side Zegher Hacken van Tricht ende Ynwaen sinen broeder in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder tijns ende .....?
vri erfliken te besitten Ende Jan Hacke voersz verteech .... etc ...
... Ende des is Zegher van den Palle? een borghe In orconde onzer letteren Ghe-
gheven int jaer ons heren Mº CCCº seven ende tsestich op sunte Peters dach ad cathedram
Zegels af.
Transfix.
Aanhangend: 25-09-1379
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2836-0.1
23-02-1367. Acten van eigendomsoverdracht aan het D.H. van Tiel van 13 morgen land onder Drumpt in de Bisschopswaard. Met vroegere eigendomsoverdrachten.
Wi Jan Bont/Bout/Bouc? ende Aernt Neyse schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is Ynwaen Hacke Jan Hacken zoen
van Tricht ende heeft vercoft ende opghedraghen voer vijf hondert pont gaver pennincghe die hi giede dat hem betaelt
sijn die helleft van dertien marghen lands gheleghen in den ghericht van Droempt op Bysscops Weert tuschen Goe-
dert Hoyer Wacker ende Goedde Lambrechts zoen aen die een side ende Jan Tengnaghel van Haerderwijc aen die ander
side Zegher Hacken sinen broeder in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder tijns ende c....vri erfliken tebesitten
Ende Ynwaen Hacke voersz. verteech op dit voerscreven lant ... etc ...
.... In orcon-
de onzer letteren Ghegheven in jaer ons heren Mº CCCº seven ende tsestich des anderen daechs nae sunte Peters
dach ad Cathedram
Met het zegel van Neyse.
Transfix.
Aanhangend: 25-09-1379
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2836-0.4
07-11-1368. Acte van eigendomsoverdracht aan het D.H. van Tiel van 9 1/2 hont 9 schaft land op de Oesteringhe dijk onder Drumpt. Met vroegere eigendomsoverdracht.
Wi Gheraet Hubrechts ende Jan Hacke schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is Jan van
Erinchem ende heeft vercoeft ende opghedraghen voer twe hondert pont gaver pennonghe die hi ghiede
dat hem betaelt sijn sestalf hont lands gheleghen in den ghericht van Droempt opten Oesteringhen dijc
tuschen heren Zweder van Werdenberch ende tuschen den heren van den Duitschen Huijs tot Tyel Item vier
hont ende neghen scaft lands gheleghen in den selven ghericht opden Oesteringhen dijc tuschen den
heren van den Duutschen Huijs tot Tyel ende tuschen Phylips Coen Andryes zoens zoen Claes van Reijn-
wijc in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder tijns uit ghenomen den dijc die daer metten
recht toe behoert erfliken tebesitten Ende Jan van Erinchem voersz verteech op dit voerscreven
lant ende gheloefde daer op doen te vertien alle die ghene die daer metten recht op vertien
zoelen ende gheloevet te waren Claes van Reijnwijc voerghenoemt jaer ende dach als recht is voer
alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht daer af te doen Ende des sijn Heijnric
die Roever Jan Tengnaghels zoen Willem sijn broeder ende Dydderic die Kocke te Tyel borghen on-
ghescheiden In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº CCCº acht ende tsestich
op sunte Willebrords dach
Met beide zegels.
Transfix.
Aanhangend: 26-07-1377
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2833-0.2
02-12-1370. Schepenen: Olyvier van Beest en Ghysebrecht Hacke Willemszoen.
Wi Olyvier van Beest ende Ghysebrecht Hacke Willemszoen schepen in Deyl orconden dat voor ons comen sijn Lysabet Jacob Stanssenzoons wijf was Beatris Mechtelt ende Lysabet hoer dochteren met hoeren ghecoeren momberen Jan die Koc ende Corstans hoer zoene ende hebben vercoft ende opghedraghen voer achthondert pont gave pennincghe die si ghieden dat hem betaelt sijn alle dese erfnis die hiernae bescreven steet ende die gheleghen is in den gherichte van Droempt: in den yrsten sestien hont lands met alle der tymmeringhen die daer op steet ende alle dat daer ertvast ende naghelvast op ende aen is daer Jacob Stanssen zoens erfghenamen op wonen tuschen die ghemeyne steghe ende tuschen Jan Hacken van Tricht; item vier hont lands gheleghen aen den dijc tuschen Syman Heylwighenzoens erfghenamen ende tuschen Goederts erfghenamen van den Wyer; item twe marghen ende vier hont lands gheleghen aen die Cromme Wyelen tuschen Remboltkens kindere ende tuschen Aernt van Avezaet; item enen marghen lands gheleghen aen den Hoghen Wech tuschen Remboltkens kindere voerscr. ende tuschen Syman Heylwighenzoens erfghenamen voerscreven jonfrouwe Ysenbeel van Aernhem nonne tot Zeenwinden in enen eyghen erve tientvri sonder dijc ende sonder tijns erfliken te besitten. Ende Lysabet Jacob Stanssenzoens wijf was Beatris Mechtelt ende Lysabet hoer dochteren met hoeren ghecoeren momberen Jan die Koc ende Corstans hoer zoene voerseechd verteghen op dese voerscreven erfnis ende tymmeringhe ende gheloefden daerop doen te vertiën alle dieghene die daer metten recht op vertiën zoelen ende gheloefdenen te waren jonfrouwe Ysenbeel voerghenoemt jaer ende dach als recht is voer alle die­ ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht daer af te doen. In orconde onzer letteren. Ghegheven int jaer ons Heren Mº driehondert ende tseventich des anderen daech in der maent van december.

(in dorso) nu. 184
Droempt Zenwenen joncfr. Steenkens Hust
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 98 (Pag. 134)
02-12-1371. Gherit van Jutfaes en Olyfier van Beesd, schepenen in Deyl, oorkonden, dat heer Herberen van den Run [Rijn], ridder, overdraagt aan heer Johan, heer van Culenborch en van der Lecke, 4 morgen land op de Eycweert onder Deyl.
Wij Gherit van Jutfaes ende Olyfier van Beesd scepen in Deijl orconden dat voor ons comen is
heer Herberen vanden Rijn ridder ende heeft vercoft ende opgedragen voor twee hondert pont
gaver penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn vier mergen lants gelegen inden gericht
van Deijl opten Eijcweert streckende vanden Hoewech tot aen die Middelgrave toe tusschen die
gemeijne weteringe van Deijl aen die een zijde ende heren Herberen vanden Rijn ridder voirsz.
aen die ander zijde Gherit van Meghen tot behoef heren Johans heer van Culenborch ende van
der Lecke in eenen eijgen erve sonder dijck ende sonder thijns erflicken te besitten Ende Herberen
vanden Rijn voirsecht verteech op dit voirsz. lant ....
... etc ...
In orconde onsen letteren gegeven int jaer ons heren dusent driehondert eenendetsoeventich
des anderen daechs inde maent van december
Regest nr. 241a.
Datum: 1371 December 2 [des anderen daechs]
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 395v) - Regest nr. 241
17-09-1373. Elyas van den Run {1} en Hubrecht van Beest, schepenen in Deyl, oorkonden, dat Ghoeswiin van Tuul heer Willemsz. overdraagt aan heer Jan, heer van Culenborch en van der Leck, de hofstad met een daaropstaand steenen huis, gend. Schoerensteyne, met 3½ morgen land, gelegen onder Deyl aan de Boellic.
Wij Elyas van Rijn ende Hubrecht van Beest schepen en Deijll oirconden dat voir ons
comen is Ghoeswijn van Tuul heren Willems zoin van Tuul ridders ende heeft vercoft
ende opgedraghen voir vijftien hondert pont graver {sic} penninghen die hij ghiede dat
hem betailt sijn ene hofstat mit enen steijnhuijs dat dair op steet ende dat geheijten
is Schoeren steijne ende mit alle der tymmeringhen die staende sijn op deser voirsz.
hostat het sij steenwerck of houtwerc mit vierdalven margen lants die aen deser
voirghenoemder hostat ghelegen sijn ghelegen inden gericht van Deyil aen den Boellic
tusschen Willem van Tuul heren Willems z. ende Jan Seps erfghenamen aen die een
sijde ende Ghijsebrecht Hacken Jacobs zoen aen die ander zijde Ende Willem van Tuul
voirsz. aen dat ene ende ende den Boellic aend dat ander eijnde Jan van Beest Olijfiers
zoenen tot behoef heren Johans here van Culenborch ende vander Lecke in enen
eijgen erve ....
... etc ...
In oirconde onser letteren Gegeven int jair ons heren dusent driehondert drie ende
tseventich des saterdaichs op sunte Lambrechs dach
Item dit huijs mit der hofstede ende lande holtmen van ons te leen ende heeft latest
ontfangen Hubert van Tule Gosens zoin
1. Deze naam in dit regest is onjuist.
a. Oorspr. (Inv. no. 6114), met het geschonden zegel van den eersten oorkonder; dat van den tweeden is verloren.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 198) - Regest nr. 245
17-09-1375. Schepenen van Deil oorkonden dat Floris van Gallichem verkocht heeft, aan Dirk Loef, voor kartuizers: land in Gellicum in de Beemden
Wij Florijs van Gallinchem ende Rijcquijn Huberts sone schepenen in Deijle
orconden dat voer ons comen is Florijs van Gallinchem voirseijt ende
heeft vercoft ende opghedraghen voer acht hondert pont gaver
penninghe die hi ghiede dat hem betaelt siin dertyen merghen vijff
talfhont drije ende twintichstalven scaft lants gheleghen inden ghericht
van Gallichem op een stat gheheijten die Beemden tusschen Aernt van
Gallinchem ende die papelike provende aen d'een side ende ghemeen wa-
teringhe aen d'ander side, Dirc Loef tot behoef des pryoors der ordi-
nen van Satroysen gheleghen bi Sinte Geerdenberghe in ene eij-
ghen erve ...
...
Ende Florijs voirsz veerteech op dit voerscr. lant ...
.... ende alle voerplicht daer af te doen Des siin borghen
ongescheijden Aernt van Hookelom, Gielijs, Willem ende Cleijs
Florijs kindere voirsz. In orconde onser lettere ghegheven int
jaer Mº CCCº vive ende tseventich op Sinte Lamberts dach epi.
Kopieën inventarisnr 1, folio 141, a inventarisnr 2, 1e deel, folio 38v, G 1
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 190
26-07-1377. Acte van eigendomsoverdracht aan het D.H. van Tiel van 9 1/2 hont 9 schaft land op de Oesteringhe dijk onder Drumpt. Met vroegere eigendomsoverdracht.
Wi Gheraet Hubrechts zoon ende Willem van der Moelen schepen in Deyil orconden dat
voer ons comen is Claes van Reijnwijc ende heeft vercoft ende opghedraghen voer twe hon-
dert pont gaver pennincghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn den brief daer onse teghe-
woerdighe brief door ghesteken is alle dat erve ende alle die voerwaerden die daer in
bescreven sijn heren Gherijt Vlyeder? commenduer des Duijtschen huijs van Tyel tot be-
hoef der heren des Duijtschen huijs van Tyel erfliken tebesitten Ende Claes van Reynwiic
voersz. verteech op dit voerscreven goet ende gheloefde daer op doen te vertien alle die
ghene die daer metten recht op vertien zoelen ... etc ...
.... In orconde onzer let-
teren Ghegheven int jaer ons heren Mº CCCº soven ende tsoventich des manendaechs nae
sunte Jacobs dach
Met beide zegels.
Transfix.
Hangt aan: 07-11-1368
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2833-0.1
25-09-1379. Acten van eigendomsoverdracht aan het D.H. van Tiel van 13 morgen land onder Drumpt in de Bisschopswaard. Met vroegere eigendomsoverdrachten.
Wi Rijcwijn uten Boghart ende Willem die Ridder Gheraetsz zoen schepen in Deyil orconden dat voer
ons comen is Zegher Hacke van Tricht ende heeft vercoft ende opghedraghen voer vijf hondert pont gaver pen-
ninghe die hi giede dat hem betaelt sijn den brief daer onsen teghewoerdighe brief doer ghe-
steken is alle dat erve ende alle die voerwaerden die daer in bescreven sijn heren Gheraet van
den Vlyederhove prijster tot behoef der heren van den Duijtschen Huijs tot Tyele erfliken
te besitten .... etc ...
.... In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons heren Mº
CCCº neghen ende tseventich des sonnendaechs nae sunte Mauricius dach
Zegels af.
Transfix.
Hangt aan: 23-02-1367
Bron: Cartularium der abdij Mariënweerd, inv. 2836-0.3
25-09-1379. Acten van eigendomsoverdracht aan het D.H. van Tiel van 13 morgen land onder Drumpt in de Bisschopswaard. Met vroegere eigendomsoverdrachten.
Wi Rijcwijn uten Boghart ende Willem die Ridder Gheraetsz zoen schepen in Deyil orconden dat voer
ons comen sijn Zegher Hacke van Tricht ende Ynwaen sijn broeder ende hebben vercoft ende opghedra-
ghen voer twe dusent pont gaver penninghe die si ghieden dat hem betaelt sijn den brief daer
onsen teghewoerdighe brief doer ghesteken is ... etc ...
... heren Gheraet van den Vlyederhove prijster tot behoef der heren van den Duijt-
schen Huijs tot Tyele erfliken tebesitten Ende Zegher Hacke ende Ynwaen sijn broeder voerseechde
verteghen op dit voorscreven goet ... etc ...
... In orconde onzen letteren Ghegheven int jaer
ons heren Mº CCCº neghen ende tseventich des sonnendaechs nae sunte Mauricius dach
Met het zegel van Boghart.
Transfix.
Hangt aan: 22-02-1367
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2836-0.2
30-10-1379. Acten van eigendomsoverdracht van 7 morgen 1 hont en 3 1/2 schaft land gelegen aan de gemene watergang in Heymerics kamp onder Drumpt.
Wi Aernt Hacke {1} ende Willem die Ridder Gheraets zoen schepen in Deyil orconden dat
voer ons comen sijn Willem van der Moelen Heijnric Vrederic ende Gheraet sine zoens
ende hebben vercoft ende opghedraghen voer hondert aude schilde guet van goude
ende gherecht van ghewicht gaver pennincghe die si ghieden dat hom betaelt sijn
seven marghen een hont ende vierdalf scaft lands gheleghen in den ghericht
van Droempt in Heymerics campe tuschen Lubbe Besekens? zoens erfghe-
namen aen die een side ende den ghemeijnen waterganc van Droempt aen die
ander side Gheraet van Wamel in enen eijghen erve sonder dijc ende sonder
tijns erfliken tebesitten Ende Willem van der Moelen Heijnric Vrederic
ende Gheraet sine zoene voerseechde verteghen op dit voerscreven lant
... etc ...
... Ende des sijn Jan van der Moelen ende Heijnric sijn zoen
borghen onghescheijden In orconde onzer letteren Ghegheven int jaer ons
heren Mº CCCº neghen ende tseventich des sonnendaechs nae sunte Symon inden/Juden?
.... apostolorum
1. zegel randschrift: Haeken, volgens RDO.
Met beide zegels.
Laatste regel staat niet op de scan.
Transfix.
Aanhangend: 04-06-1408
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2835-0.2
12-03-1383. Akte van overdracht door Willem Zwuermonszoen aan Willem van Tuuyl, zoon van heer Willem, van een hofstad in het gericht van Deyl en enige percelen land in de Dalenweert, eveneens in Deyl.
Wij Gooswiin van Tuuijl heren Willems zoen ende Ynwaen Hacke Rutghers zoen scepen in Deijl oirconden dat
voir ons comen is Willem Zwuermons zoen ende heeft vercoft ...
... een hofstat gheleghen in den gericht van Deijle
tuschen die ghemeijn steghe aen die een sijde ende Willem van Tuuijl heren Willems zoen aen die ander sijde Item
vierdehalf hont lands gheleghen in den selven ghericht in den Dalen Wert binnen? diics tuschen erfghenamen
heren Ghisebrechts van Tuuijl ende heren Rutgher den paep aen die een sijde ende Willem van Tuuijl heren Willems
zoen aen die ander sijde Item vierdehalf hont lands gheleghen in den selven ghericht in den Dalen Weert buij-
ten diics tuschen der goodshuijs erve van den .... aen die een sijde ende Willem van Tuuijl voorscre-
ven aen die ander sijde. Willem van Tuuijl heren Willems zoen voersz. in enen eijghen erve sonder diic ende
sonder tiins ...
... dusent M III drie ende tachtentich op sunte Gregorius dach
Bron: Familie Van Tuyll van Bulckestein , inv. 29
14-08-1385. Schepenen van Deil oorkonden dat Arnt van Gallicham en zijn dochter Dirk verkocht hebben, aan Jan Louwen, voor kartuizers: land in Gellicum in de Beemten
Wij Willem die Rydder Gherijts sone ende Willem van Tyel scepenen in Deijle orconden
dat voer ons comen sijn Aernt van Gallinchem ende Joncfr. Dirc sijn dochter met haren
ghecoren momber ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 141v, b inventarisnr 2, 1e deel, folio 38v, G 2
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 285
18-05-1386. Schepenen van Deil oorkonden dat Arnt van Gallichem en zijn dochter Dirk verkocht hebben, aan Andries Artszn, voor kartuizers: land in Gellicum op Ten Beemten
Wij Dyrc die Wolf ende Ghijsbrecht Tielmans schepenen in Deijle orconden
dat voer ons comen siin Aernt van Gallinchem ende Joncfr. Dirc siin
dochter met haren ghecoren momber ...
Kopieën inventarisnr 1, folio 141v, c inventarisnr 2, 1e deel, folio 38v, G 3
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 289
25-01-1387. Schepenen van Deil oorkonden dat Ot van Asperen en van Vuerne verkocht heeft, aan Jan Builen, voor kartuizers: land in Gellicum op Ten Beemden
Wij Dirc die Wolf ende Alaert Florijs zoen van Ruemde schepenen in Deijl orconden dat voer ons quam comen
is Otte van Asperen ende van Vueren ende heeft vercoft ....
Kopieën inventarisnr 1, folio 142, d inventarisnr 2, 1e deel, folio 39, G 4
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg - Regest nr. 300
23-06-1395. Schuldbekentenissen ten behoeve van de commanderij van Tiel. , 1395-1622.
Wi Heijnric van den Steenhuijse ende Jan van den Steenhuijse Willems zoen schepen in Deyil orconden dat
voer ons comen is Lambrecht van Puiiflic ende heeft ghekent dat hi erflic jaerlics schuldich is heren Bor-
nyer van Op....ren der oerden van den Duitschen Huijse comelduer des huijs vander selver oerden tot Tyel
.... etc ... uut
eenre hostat gheleghen inden gherichte van Droempt boven tusschen Jan Tengnaghel Rovers zoen aen
die een side ende beneden die vrouwe van Rueremunde aen die ander side. In orconde onzer letteren Ghe-
gheven int jaer ons heren Mº CCCº viif ende tnegentich op sunte Jans avont baptista in mydzomer
Met beide zegels.
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2807-0.1
05-08-1395. Kwijting ten behoeve van de domproost van 12 Gelderse guldens, geschonken voor het koor te Wadenoyen
Wij Jan vanden Steenhuyse Willems zoen ende Aernt Hacke schepen in Deyil orconden dat voer ons comen is
Heynric vanden Steenhuyse ende heeft ghekent dat hi gheboert heeft van Heynric ...ws? alse van den dom-
proests weghen tot Utrecht twellef goede nye Ghelressche ghulden in rechter aelmissen ende anders voer gheen
recht alse tot des coers behoef aen der kerken tot Wadenoy In orconde onzer letteren ghegheven int iaer ons
heren M CCC viif ende tnegentich opten viiften dach in augusto
Met 2 aanhangende zegels.
Bron: HUA, Domkapittel, inv. 1009
Bron: Overigen
01-06-1396. Alart Hacke van Malsen en Henrick van den Steenhuyse, schepenen van Deyl, oorkonden, dat Willem die Rover, overdraagt aan heer Hubrecht, heer van Culenborch en van der Lecke, 4 morgen land onder Droempt op den Groten Acker.
Wij Alart Hacke van Malsen ende Henrick vanden Steenhuijse scepen in Deijl oirconden dat
voir ons comen is Willem die Rover ende heeft vercoft ende opgedragen voor vier hondert pont
gaver penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn vier mergen lants gelegen inden gerichte van
Droempt opten Grote Acker tusschen die Vrouwe van Vlodorpe aen die een zijde ende Willem die
Rover aen die ander zijde Ywan Hacke van OverRijn tot behoef heren Hubrechts heer van Culenborch
ende heer vander Lecke in enen eijghen erve sonder dijck ende sonder thijns erfliken te besitten Ende
Willem die Rover voirsz. verteech op dit voirscreven lant ....
.... Ende gelovet te waren Ynwaen Hacke
van OverRijn tot behoef heren Hubrechts ...
....
... In orconde onser letteren Gegeven int jaer ons heren dusent driehondert
zessendetnegentich opten yrsten dach in Junio
Regest nr. 385a.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 1787 (f. 386) - Regest nr. 385